Ogólne informacje dotyczące zarządzanych wyborów znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)

Wizualizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011r. znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (wybory2011.pkw.gov.pl)


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

 

 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zostaną przeprowadzone na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./

  2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie spisu wyborców /Dz. U. Nr 158, poz.942/,

  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze /Dz. U. Nr 158, poz. 941/.

     

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 9 października 2011 roku w godzinach od 7:00 do 21:00, w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Wójta Gminy Mielnik.

 

Prawo wybierania w gminie Mielnik mają:

 

Obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat, nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu ani pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i są wpisani do stałego rejestru wyborców gminy Mielnik.

Do rejestru wyborców z urzędu są wpisywani wyborcy mający zameldowanie na pobyt stały w gminie Mielnik. Z rejestru wyborców są wykreślani wyborcy, którzy wpisali się na swój wniosek do rejestru wyborców w innej gminie oraz wyborcy pozbawieni prawa wybierania.

 

Rejestr wyborców:

 

Wyborcy stale zamieszkali w gminie Mielnik bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali stale przebywający na terenie gminy Mielnik wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek. Do wniosku załącza się:

  1. kserokopię ważnego dowodu osobistego

  2. pisemną deklarację, w której wyborca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców plik do pobrania w formacie pdf

Deklaracja do wpisania do rejestru wyborców plik do pobrania w formacie pdf

 

Dopisanie do spisu wyborców:

 

Wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy Mielnik w okresie obejmującym dzień wyborów są dopisywani do spisu wyborców, na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Mielnik najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 4 października 2011r roku.

 

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców plik do pobrania w formacie pdf

 

Zaświadczenie o prawie do głosowania:

 

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy udzielającego upoważnienia.

Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do dnia 7 października 2011 roku.

Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowaniaplik do pobrania w formacie pdf

 

Sprawdzenie spisu wyborców:

 

Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 19 września do 30 września 2011 roku każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Mielnik, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Mielnik, pokój nr 2 w godzinach 7:30 – 15:30.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

 

Wniosek o udostępnienie spisu wyborcówplik do pobrania w formacie pdf

 

Głosowanie za granicą:

 

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub dowody osobiste wpisywani są do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 roku.

 

Głosowanie korespondencyjne w obwodach głosowania utworzonych za granicą:

 

Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub dowody osobiste mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu konsulowi do 15 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 24 września 2011 roku.

 

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych:

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonym obwodzie głosowania. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do dnia 19 września 2011 roku. Wyznaczonym lokalem do głosowania korespondencyjnego jest lokal siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Mielniku, zaś lokalem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych jest lokal siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Wilanowie.

 

Głosowanie przy użyciu nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a przez wyborców niepełnosprawnych:

 

Wyborca niepełnosprawny w przypadku głosowania korespondencyjnego może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille

 

Głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych i osób starszych:

 

Wyborcy niepełnosprawni i wyborcy, którzy ukończyli 75 rok życia mogą głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisania do rejestru wyborców gminy Mielnik. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Można też przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Wnioski w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do dnia 29 września 2011 roku.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowaniaplik do pobrania w formacie pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowaniaplik do pobrania w formacie pdf

 

 

Uwaga!

Zgłoszenia i wnioski składane w formie elektronicznej, zgodnie z art. 63 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne /Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm./ tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem z profilu zaufanego ePUAP.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-09-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-19

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-19