Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z późn. zm.) Urząd Gminy Mielnik informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej:

Doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

Skuteczne doręczenie dokumentów złożonych za pomocą skrzynki podawczej Urzędu potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 5 megabajtów.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Mielnik (ESP) na platformie ePUAP:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=ugmielnik

Adres skrytki Urzędu Gminy Mielnik na platformie ePUAP:

/ugmielnik/SkrytkaESP

Doręczenia za pomocą poczty elektronicznej urzędu (bez potwierdzania UPP):

Adres poczty elektronicznej urzędu: gmina@mielnik.com.pl

UWAGA: Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny, lub też w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy przesyłki złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej urzędu uważa się za wniesione nieskutecznie.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania za pomocą poczty elektronicznej wynosi 5 megabajtów.

Dostarczenie dokumentów osobiście (w godzinach pracy urzędu) na następujących nośnikach danych:

  • płyta CD/DVD.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

Uwaga: nośniki nie są zwracane.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym - więcej informacji o profilu zaufanym znaleźć można tutaj).
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  • Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2015.971 j.t. z późn. zm.)):
Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism
Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation
.gif grafika rastrowa CompuServe
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation
.svg grafika wektorowa W3C
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated
.txt niesformatowany tekst ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
.xml sformatowany tekst W3C

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2008-04-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-30