Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2014 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
III/12/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
III/11/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
III/10/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
III/9/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
III/8/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
III/7/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
III/6/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Gminy
III/5/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Rady Gminy
III/4/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
III/3/14
z 15 grudnia 2014r.
w s prawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
III/2/14
z 15 grudnia 2014r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik
I/1/14
z 28 listopada 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XXXIII/248/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik
XXXIII/247/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok
XXXIII/246/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
XXXIII/245/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie utraty mocy uchwały nr XII/50/07 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
XXXIII/244/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025
XXXIII/243/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
XXXIII/242/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXXIII/241/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
XXXIII/240/14
z 7 listopada 2014r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXXI/239/14
z 24 września 2014r.
w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
XXXI/238/14
z 24 września 2014r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025
XXXI/237/14
z 24 września 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
XXXI/236/14
z 24 września 2014r.
budowy pomnika walczących o Niepodległość Polski mieszkańców Niemirowa i Ziemi Mielnickiej
XXXI/235/14
z 24 września 2014r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku
XXXI/234/14
z 24 września 2014r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Mielniku
XXXI/233/14
z 26 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
XXX/232/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXX/231/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2014r.
XXX/230/14
z 13 czerwca 2014r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2014
XXX/229/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
XXX/228/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
XXX/227/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
XXX/226/14
z 13 czerwca 2014r.
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXX/225/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXX/224/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2013 rok
XXX/223/14
z 13 czerwca 2014r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2013 rok
XXIX/222/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXIX/221/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik
XXIX/220/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mielnik
XXIX/219/14
z 26 marca 2014r.
o zmianie uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
XXIX/218/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Olchowicze i Stankowicze w gminie Mielnik
XXIX/217/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie stypendiów oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez gminę Mielnik za wyniki we współzawodnictwie sportowym
XXIX/216/14
z 26 marca 2014r.
o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności
XXIX/215/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2014r.
XXIX/214/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XXIX/213/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025
XXIX/212/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
XXIX/211/14
z 26 marca 2014r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Mielnik
XXIX/210/14
z 26 marca 2014r.
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXVIII/209/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie powstrzymania się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich
XXVIII/208/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Siemiatyczach o uzasadnionym podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego
XXVIII/207/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XXVIII/206/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XXVIII/205/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XXVIII/204/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
XXVIII/203/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
XXVIII/202/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
XXVIII/201/14
z 26 lutego 2014r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2014-09-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-03-06

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-03-06