Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2016 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XX/116/16
z 28 grudnia 2016r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik
XX/115/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej trzech lat
XX/114/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie uchylenia uchwały nadającej statut Urzędowi Gminy Mielnik
XX/113/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2017 – 2030
XX/112/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2017
XX/111/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2017 rok
XX/110/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mielnik na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”
XX/109/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok
XX/108/16
z 28 grudnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XIX/107/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020.
XIX/106/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mielnik na lata 2016 -2020
XIX/105/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XIX/104/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
XIX/103/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mielnik na lata 2016-2032"
XIX/102/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielnik
XIX/101/16
z 18 listopada 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XVIII/100/16
z 28 września 2016r.
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2016 pn. „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik”
XVIII/99/16
z 28 września 2016r.
w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
XVIII/98/16
z 28 września 2016r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025
XVIII/97/16
z 28 września 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XVII/96/16
z 24 sierpnia 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w programie osłonowym dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
XVII/95/16
z 24 sierpnia 2016r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielnik
XVII/94/16
z 24 sierpnia 2016r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
XVII/93/16
z 24 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XVI/92/16
z 29 czerwca 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020
XVI/91/16
z 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XV/90/16
z 20 maja 2016r.
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Mielnik" Panu Markowi Saciuk
XIV/89/16
z 20 maja 2016r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
XIV/88/16
z 20 maja 2016r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XIV/87/16
z 20 maja 2016r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2015 rok
XIV/86/16
z 20 maja 2016r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2015 rok
XIV/85/16
z 20 maja 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XIII/84/16
z 15 marca 2016r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
XIII/83/16
z 15 marca 2016r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
XIII/82/16
z 15 marca 2016r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2016 r.
XIII/81/16
z 15 marca 2016r.
w sprawie uchwalenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik" na lata 2016-2023
XIII/80/16
z 15 marca 2016r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik na rok 2016
XIII/79/16
z 15 marca 2016r.
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik pod lokalizację ropociągu przesyłowego
XIII/78/16
z 15 marca 2016r.
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mielnik w korytarzu lokalizacji ropociągu
XIII/77/16
z 15 marca 2016r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
XII/76/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy
XII/75/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
XII/74/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik
XII/73/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
XII/72/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku
XII/71/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025
XII/70/16
z 29 stycznia 2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2016

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2016-02-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2016-02-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2016-02-04