UCHWAŁA NR II/13/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mielnik do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach

Na p[ostawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408; z 1992r. Nr 63, poz. 315; z 1994r. Nr 121, poz. 591; z 1995r. Nr 141, poz. 692, Nr 138, poz. 682; z 1996r. Nr 24, poz. 110; z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115; z 1999r. Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935; z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 124, poz. 1192, Nr 126, poz. 1382-1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; z 2004r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020; z 2006r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Pana/i Barbary Terpiłowskiej jako przedstawiciela gminy do Rady Społecznej SP ZOZ w Siemiatyczach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-12