Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2009 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK V kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy:
XXIX/133/09
z 17 grudnia 2009r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2010 rok
XXIX/132/09
z 17 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2010
XXIX/131/09
z 17 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Mielnik
XXIX/130/09
z 17 grudnia 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku sprzedaży w formie przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik
XXIX/129/09
z 17 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010rok.
XXIX/128/09
z 17 grudnia 2009r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
XXVIII/127/09
z 10 listopada 2009r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa sołectwa Mielnik w przedmiocie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2010 roku.
XXVIII/126/09
z 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXVIII/125/09
z 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XXVIII/124/09
z 10 listopada 2009r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 r.
XXVIII/123/09
z 10 listopada 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXVII/122/09
z 30 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXVII/121/09
z 30 września 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXVI/120/09
z 7 września 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/40/07 z dnia 28 września 2007 roku
XXVI/119/09
z 7 września 2009r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mielnik realizujących etat łączony
XXVI/118/09
z 7 września 2009r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Mielnik.
XXVI/117/09
z 7 września 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Mielnik
XXVI/116/09
z 7 września 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXIV/115/09
z 26 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik
XXIV/114/09
z 26 czerwca 2009r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik
XXIV/113/09
z 26 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XXIV/112/09
z 26 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXIV/111/09
z 26 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
XXIV/110/09
z 26 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XXIII/109/09
z 19 maja 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik
XXIII/108/09
z 19 maja 2009r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Mielnik na lata 2009-2015"
XXIII/107/09
z 19 maja 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXII/106/09
z 24 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców Mielnik na lata 2009-2014
XXII/105/09
z 24 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXII/104/09
z 24 kwietnia 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XXI/103/09
z 24 lutego 2009r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Tokary"
XXI/102/09
z 24 lutego 2009r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
XXI/101/09
z 24 lutego 2009r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Szymańska - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2009-02-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-02-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-02-27