UCHWAŁA NR XXIX/133/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2009 ro ku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2010 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Nr 153, poz. 1271) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 63, poz. 1319, zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045, z 2006r. Nr 25, poz. 336; z 2008r. Nr 215, poz. 2197; z 2009r. Nr 183, poz. 192) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§1.Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-12-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-12-28