Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2012 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

Uchwała Rady Gminy
Mielnik Nr :
dotyczy :
XIX/134/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
XIX/133/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Mielnik
XIX/132/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
XIX/131/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
XIX/130/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025
XIX/129/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2013
XIX/128/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.
XIX/127/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia terminu i miejsca składania deklaracji
XIX/126/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik.
XIX/125/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
XIX/124/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
XIX/123/12
z 28 grudnia 2012r.
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
XVIII/122/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012 - 2020
XVIII/121/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik
XVIII/120/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mielnik
XVIII/119/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XVIII/118/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 r.
XVIII/117/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
XVIII/116/12
z 7 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XVII/115/12
z 24 października 2012r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Mielnik w charakterze Partnera do projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w ramach Osi priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
XVII/114/12
z 24 października 2012r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mielnik i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
XVII/113/12
z 24 października 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XVII/112/12
z 24 października 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
XVII/111/12
z 24 października 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XVII/110/12
z 24 października 2012r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik
XVII/109/12
z 24 października 2012r.
w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Słoneczne Dachy Mielnika
XVII/108/12
z 24 października 2012r.
w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik
XVI/107/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
XVI/106/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XVI/105/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XVI/104/12
z 29 sierpnia 2012r.
w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XVI/103/12
z 29 sierpnia 2012r.
o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej
XV/102/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Mielnik z organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017
XV/101/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/115/05 Rady Gminy Mielnik o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
XV/100/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin
XV/99/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi .
XV/98/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
XV/97/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Mielnik
XV/96/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej
XV/95/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik
XV/94/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku
XV/93/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów (woj.lubelskie) dotyczącego realizacji zadania "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę BUG w miejscowościach Niemirów -Gnojno" .
XV/92/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik
XV/91/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu
XV/90/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu
XV/89/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
XV/88/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
XV/87/12
z 20 czerwca 2012r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mielnik za 2011 rok
XIV/86/12
z 28 marca 2012r.
w sprawie finansowania realizacji projektu pn. Trylogia Park Historyczny w Mielniku
XIV/85/12
z 28 marca 2012r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzajów miejscowości dla miejscowości Kudelicze i Stankowicze w gminie Mielnik
XIV/84/12
z 28 marca 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
XIII/83/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia profilaktycznych programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Mielnik na lata 2009-2014
XIII/82/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik
XIII/81/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2020
XIII/80/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014
XIII/79/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym "Głogi" w związku z realizacją inwestycji celu publicznego
XIII/78/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
XIII/77/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.
XIII/76/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
XIII/75/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
XIII/74/12
z 24 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2012-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2012-02-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2012-02-29