Uchwały Rady Gminy Mielnik z 2019 roku

Zbiór uchwał Rady Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

UCHWAŁY RADY GMINY MIELNIK VIII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
XII/92/19 30.12.2019 w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2020 rok
XII/91/19 30.12.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020
XII/90/19 30.12.2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siemiatycze oraz Gminą Nurzec-Stacja w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik, Siemiatycze oraz Nurzec-Stacja.
XII/89/19 30.12.2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
XII/88/19 30.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020 – 2030
XII/87/19 30.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2020
XII/86/19 30.12.2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
XII/85/19 30.12.2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XII/84/19 30.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
XI/83/19 08.11.2019 w sprawie udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha"
XI/82/19 08.11.2019 w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
XI/81/19 08.11.2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielnik
XI/80/19 08.11.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik
XI/79/19 08.11.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
XI/78/19 08.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XI/77/19 08.11.2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.
XI/76/19 08.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
XI/75/19 08.11.2019 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku
XI/74/19 08.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas nieokreślony
XI/73/19 08.11.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029
XI/72/19 08.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
X/71/19 24.09.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
X/70/19 24.09.2019 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
X/69/19 24.09.2019 o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik
X/68/19 24.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Mielniku
X/67/19 24.09.2019 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Siemiatycze w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik oraz Siemiatycze.
X/66/19 24.09.2019 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
X/65/19 24.09.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029
X/64/19 24.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
IX/63/19 01.08.2019 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2019 pn. ,,Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik„.
IX/62/19 01.08.2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
IX/61/19 01.08.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
IX/60/19 01.08.2019 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
X/59/19 01.08.2019 w sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej
IX/58/19 01.08.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Niemirowie do kategorii dróg gminnych
IX/57/19 01.08.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
IX/56/19 01.08.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo"
IX/55/19 01.08.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Przebudowa ulicy Królewskiej w miejscowości Mielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik"
VIII/54/19 12.06.2019 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
VIII/53/19 12.06.2019 w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
VIII/52/19 12.06.2019 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2019 - 2023"
VIII/51/19 12.06.2019 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Mielnik oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej
VIII/50/19 12.06.2019 w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Mielnik
VIII/49/19 12.06.2019 w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik
VIII/48/19 12.06.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
VIII/47/19 12.06.2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
VIII/46/19 12.06.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mielnik za 2018 rok
VIII/45/19 12.06.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2018 rok
VIII/44/19 12.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielnik wotum zaufania
VIII/43/19 12.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
VII/42/19 17.04.2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik na rok 2019
VII/41/19 17.04.2019 w sprawie zmian w statucie Gminy Mielnik
VII/40/19 17.04.2019 w sprawie zabezpieczania środków finansowych na zadania związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Mielnik
VII/39/19 17.04.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Mielnik
VII/38/19 17.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
VII/37/19 17.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Przebudowa ulicy Królewskiej w miejscowości Mielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1784B Radziwiłłówka - Mielnik"
VII/36/19 17.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1785B Mielnik - Mętna - Adamowo"
VI/35/19 28.02.2019r. w sprawie zasadności organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
VI/34/19 28.02.2019 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Mielnik
VI/33/19 28.02.2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2019
VI/32/19 28.02.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Gminnej Spółce Wodnej "Sosnowiec" działającej na terenie Gminy Mielnik
VI/31/19 28.02.2019 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
VI/30/19 28.02.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok
VI/29/19 28.02.2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029
VI/28/19 28.02.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
VI/27/19 28.02.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
V/26/19 21.01.2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
V/25/19 21.01.2019 w sprawie zmiany reprezentacji Gminy Mielnik w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
V/24/19 21.01.2019 w sprawie zasad ustalania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Mielnik
V/23/19 21.01.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2019 – 2029
V/22/19 21.01.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2019

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-19

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-25