Zarządzenia Wójta Gminy z 2015 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
74/15 21.12.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik"
73/15 08.12.2015r. w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
72/15 18.11.2015r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac odbiorczych w ramach zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku”
71/15 16.11.2015r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2016r.
70/15 16.11.2015r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2016 – 2025
69/15 09.11.2015r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich w gminie Mielnik
68/15 09.11.2015r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności związanej z wyjazdem służbowym w dniach od 10 listopada do 14 listopada 2015 roku
67/15 29.10.2015r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia prac odbiorczych w ramach projektu pn. "Budowa Nadbużańskiej Sieci Dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"
66/15 26.10.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
65/15 26.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 845 162,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100)
64/15 23.10.2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Moszczonie Królewskiej.
63/15 16.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mielnik
62/15 05.10.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
61/15 02.10.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik" w 2015 roku
60/15 29.09.2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
59/15 23.09.2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Mielnik
58/15 10.09.2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
57/15 08.09.2015r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności
56/15 07.09.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
55/15 01.09.2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik w roku szkolnym 2015/2016
54/15 01.09.2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
53/15 28.08.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Wajków
52/15 26.08.2015r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015r.
51/15 18.08.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego pod nazwą: "Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2015/2016"
50/15 13.08.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum
49/15 07.08.2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2015 roku
48/15 07.08.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
47/15 05.08.2015r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2015 roku
46/15 21.07.2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2015 rok
45/15 10.07.2015r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego
44/15 01.07.2015r. w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku
43/15 29.06.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
42/15 23.06.2015r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Mielnik
41/15 12.06.2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
40/15 25.05.2015r. w sprawie wprowadzenia obowiązku publikacji rejestru umów cywilno-prawnych zawartych przez Gminę Mielnik i Urząd Gminy Mielnik
39/15 22.05.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
38/15 15.05.2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2015 roku
37/15 04.05.2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
36/15 30.04.2015r. w sprawie powołania komisji okręgowej do przeprowadzenia wyborów na członków Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej
35/15 27.04.2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
34/15 24.04.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2014r.
33/15 23.04.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ulicy Stanisława Dubois w Mielniku".
32/15 20.04.2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
31/15 16.04.2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
30/15 02.04.2015r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością lub będących we władaniu Gminy Mielnik.
29/15 30.03.2015r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
28/15 30.03.2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
27/15 27.03.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
26/15 25.03.2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg będących własnością lub będących we władaniu Gminy Mielnik.
25/15 25.03.2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014r.
24/15 10.03.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez gminę mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik"
23/15 26.02.2015r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.
22/15 24.02.2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirów
21/15 23.02.2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku do prowadzenia postępowań i przyznawania Karty Dużej Rodziny.
20/15 23.02.2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku do prowadzenia postępowań i przyznawania Karty Dużej Rodziny.
19/15 23.02.2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
18/15 19.02.2015r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku
17/15 17.02.2015r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
16/15 17.02.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa ubezpieczenia sprzętu komputerowego użyczonego Beneficjentom ostatecznym projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik".
15/15 16.02.2015r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik
14/15 11.02.2015r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
13/15 11.02.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2015".
12/15 9.02.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługi wykonania, dostawy i montażu stelaży drewnianych (część I) oraz wykonania, dostawy i montażu tablic informacyjnych na stelażach (część II)".
11/15 2.02.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Dostawa części zamiennych do drukarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015".
10/15 27.01.2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik.
9/15 23.01.2015r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów
8/15 19.01.2015r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczeń zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 30 000 euro pod nazwami: "Zakup paliw płynnych w roku 2015 do samochodów służbowych, wozów strażackich OSP oraz sprzętu silnikowego stanowiących własność Gminy Mielnik" (nr sprawy: ZP-FZ.271.1.2.2015) oraz "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na cele funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w roku 2015" (nr sprawy: ZP-FZ.271.1.3.2015).
7/15 5.01.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2015-04-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2015-01-05

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2015-01-05