Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
74/11 30.12.2011r. w sprawie zmiany regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
73/11 29.12.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.
72/11 19.12.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
71/11 19.12.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia znajdującego się w Urzędzie Gminy Mielnik i świetlicy wiejskiej w Osłowie
70/11 19.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 3 000 euro pod nazwą ,,Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik".
69/11 19.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą Wykonanie dokumentacji technicznej ,,Budowa drogi żwirowej dojazdowej do gruntów rolnych na działkach pasa drogowego o numerach geodezyjnych: 15, 61 w miejscowości Tokary"
68/11 07.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 3 000 euro pod nazwą ,,Dostawa krzeseł biurowych w ilości 50 sztuk do świetlicy wiejskiej w Osłowie gmina Mielnik".
67/11 07.12.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Mielnik w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
66/11 30.11.2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych
65/11 23.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
64/11 21.11.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
63/11 21.11.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”.
62/11 18.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,dostawa paliw płynnych oraz materiałów i płynów eksploatacyjnych do samochodów służbowych Urzędu Gminy Mielnik w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r".
61/11 18.11.2011r. o zmianie zarządzenia nr 57/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.0220575.11 Szkoła Sukcesu II rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”.
60/11 18.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Usługa zarządzania projektem Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu.
59/11 15.11.2011r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2012 – 2020
58/11 15.11.2011r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2012r.
57/11 14.11.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługi edukacyjne i szkoleniowe, dotyczące prowadzenia zajęć w ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-575.11 Szkoła Sukcesu II- rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu”.
56/11 14.11.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy we wsi Oksiutycze o pomieszczenie garażu na samochód strażacki, małej sceny oraz zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem”.
55/11 03.11.2011r. w sprawie użyczenia samochodu będącego własnością Gminy Mielnik dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji do realizacji zadania Gminy
54/11 02.11.2011r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego do rozstrzygnięcia konkursu pod nazwą ,,Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na zagospodarowanie Parku przy Placu Kościuszki w Mielniku”.
53/11 25.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
52/11 17.10.2011r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Mielnik
51/11 12.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą " Obsługa bankowa budżetu Gminy Mielnik i jednostek organizacyjnych gminy na okres 3 lat od 1 listopada 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie".
50/11 12.10.2011r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Świetlicy Wiejskiej w Radziwiłłówce wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym ".
49/11 3.10.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
48/11 29.09.2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 47/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo"
47/11 27.09.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo”
46/11 19.09.2011r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
45/11 09.09.2011r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą ”Dostawa toalety wolnostojącej jednokabinowej (szt.1) spełniającej wymogi sanitarne, przeznaczonej do zaspakajania potrzeb w miejscu skupisk ludzi na terenie wsi Mielnik"
44/11 26.08.2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011r.
43/11 25.08.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Wodny Ośrodek Rekreacji i Lecznictwa w Mielniku”
42/11 25.08.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
41/11 24.08.2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków przyznanie uczniom pomocy na zakup podręczników
40/11 22.08.2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Mielniku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
39/11 10.08.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej dla przejmowanego mienia w związku z zakupem nieruchomości Skarbu Państwa (dz. nr 5981/2) wraz z budynkiem byłego Posterunku Policji w Mielniku.
38/11 10.08.2011r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "usługa dowozu trójki niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie 1 wrzesień 2011 r. – 22 czerwiec 2012 r."
37/11 04.08.2011r. w sprawie nabycia nieruchomości przez gminę Mielnik
36/11 04.08.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego"
35/11 04.08.2011r. w sprawie powołania komisji inwenteryzacyjnej dla przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości TOKARY
34/11 19.07.2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 22/11 Wójta Gminy Mielnik z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej
33/11 14.07.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
32/11 14.07.2011r. w sprawie ustalenia cen i zasad wynajmowania autobusu stanowiącego mienie komunalne gminy
31/11 04.07.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
30/11 29.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011r.
29/11 29.06.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
28/11 28.06.2011r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. "Budowa basenu wraz z ośrodkiem rekreacji i lecznictwa wodnego przy Zespole Szkół w Mielniku"
27/11 14.06.2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
26/11 30.05.2011r. w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug w Mielniku i Niemirowie
25/11 30.05.2011r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 €
24/11 25.05.2011r. w sprawie powołania Komisji zabezpieczającej mienie
23/11 23.05.2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
22/11 20.05.2011r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej
21/11 19.04.2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorwi Zakładu Gospodarki Komunalnejw Mielniku
20/11 19.04.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finasowego Gminy Mielnik za 2010r.
19/11 13.04.2011r. w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego
18/11 25.03.2011r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.
17/11 25.03.2011r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.
16/11 25.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
15/11 16.03.2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010r.
14/11 7.03.2011r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Mielnik
13/11 7.03.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej
12/11 1.02.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
11/11 28.01.2011r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta
10/11 19.01.2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie procedury rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gopodarki Komunalnej w Mielniku.
9/11 19.01.2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów, przekazanych przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
8/11 19.01.2011r. o zmianie zarządzenia Nr 6/05 z dnia 11 października 2005roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Mielnik oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
7/11 18.01.2011r. o zmianie Zarządzenia Nr 82/2009 Wójta Gminy Mielnik z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia ceny za usługi wywozu odpadów komunalnych stałych
6/11 13.01.2011r. w sprawie odwołania zastępcy wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2011-01-13

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-13