Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VI kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
282/13 31.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
281/13 30.12.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
280/13 19.12.2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
279/13 16.12.2013r. w sprawie powołania zesopłu roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie poniżej 14 000 euro pn. " Usługa drukowania materiałów promocyjnych projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie mielnik”
278/13 16.12.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami "Dostawa środków czystości oraz osprzętu elektrycznego dla Urzędu Gminy Mielnik na rok 2014„(ZP-O.271.29.1.2013), ”Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzedu Gminy Mielnik na rok 2014„ (ZP-O.271.30.1.2013), "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w Urzędzie Gminy Mielnik na rok 2014." (ZP-O.271.31.1.2013)
277/13 12.12.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.
276/13 12.12.2013r. w sprawie powołania Komisji do odbioru i sprawdzenia stanu faktycznego sprzętu komputerowego ze stanem zgdnym z umową zawartą na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn.:"„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”.
275/13 12.12.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna dz. nr 5467".
274/13 4.12.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno”.
273/13 4.12.2013r. w sprawie sprzedaży 11 szt. drzew na pniu z pasa drogi wewnętrznej dz. nr 5966 w Mielniku - będących własnością Gminy Mielnik.
272/13 4.12.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie dokumentacji budowy drogi dojazdowej do pól w Mielniku, droga wewnętrzna dz. nr 5467".
271/13 3.12.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:" Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii do celów oświetlenia drogowego oraz zasilenia obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik".
270/13 3.12.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik".
269/13 3.12.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla zadania: Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno na podstawie opracowanej koncepcji oraz odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Gnojno”.
268/13 28.11.2013r. w sprawie powołania Komisji ds. Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
267/13 26.11.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą;"Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych stanowiących własność Gminy Mielnik".
266/13 20.11.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy)"
265/13 13.11.2013r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniu 14 listopada 2013r.
264/13 13.11.2013r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2014r.
263/13 13.11.2013r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2014 – 2025
262/13 12.11.2013r. w sprawie powołania komisji do wyceny pojemników na odpady komunalne stanowiących własność Gminy Mielnik
261/13 4.11.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą: „Usługa wykonania projektu oraz wydruku kalendarza ściennego na rok 2014 dla Urzędu Gminy Mielnik”.
260/13 4.11.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Interneru dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik"
259/13 31.10.2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
258/13 31.10.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
257/13 30.10.2013r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
256/13 22.10.2013r. w sprawie powołania zespołu negocjacyjnego w celu przeprowadzenia negocjacji z dotychczasowym Wykonawcą usług na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dot. zaprojektowania przebudowy kanału deszczowego w ulicy Brzeskiej, w celu włączenia projektowanego kanału deszczowego w ulicy Białej.
255/13 22.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
254/13 17.10.2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
253/13 17.10.2013r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie usługi dostępu do Interneru dla beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik"
252/13 7.10.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówień publicznych w kwotach nieprzekraczających 14 000 euro pod nazwami „Usługa dowozu trojga niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Mielnik do Szkoły Specjalnej w Siemiatyczach w okresie roku szkolnego 2013/2014" (ZP-O.271.20.1.2013), "Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji, instalacji c.o. i przebudowy garażu OSP i budynku świetlicy w Moszczonie Królewskiej, Gmina Mielnik" (ZP-O.271.19.1.2013), "Usługa wykonania profilowania dróg gminnych nieutwardzonych w Gminie Mielnik" (ZP-O.271.21.1.2013), "Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP na działce nr geod. 1035 położonej w Sutnie, Gmina Mielnik" (ZP-O.271.22.1.2013)
251/13 24.09.2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
250/13 24.09.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik"
249/13 18.09.2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
248/13 16.09.2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odconków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik, Gmina Mielnik.”
247/13 3.09.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik
246/13 26.08.2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik"
245/13 23.08.2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013r.
244/13 23.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
243/13 12.08.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą "Wykonanie badań geotechnicznych podłoża dla inwestycji budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów "
242/13 12.08.2013r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 13-22 sierpnia 2013r.
241/13 12.08.2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mielniku ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
240/13 30.07.2013r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku
239/13 30.07.2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Mielnik
238/13 29.07.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania zespołu do negocjacji ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.
237/13 29.07.2013r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielnik.
236/13 29.07.2013r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik
235/13 23.07.2013r. ws zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących własnością Gminy Mielnik.
234/13 15.07.2013r. w sprawie powołania zespołu koordynującego działania w zakresie realizacji projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"
233/13 11.07.2013r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
232/13 4.07.2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mielniku zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielnik
231/13 27.06.2013r. o zmianie Zarządzenia Nr 195/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Mielnik oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
230/13 27.06.2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Modernizacja - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnch wsi Tokary.”
229/13 26.06.2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
228/13 26.06.2013r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej
227/13 25.06.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Mirowskiej, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku, do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
226/13 25.06.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Gminy Mielnik.”
225/13 24.06.2013r. w sprawie powołania zespołu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów.
224/13 24.06.2013r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w roku 2013/2014 w oparciu o bilety miesięczne„
223/13 24.06.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Gminy Mielnik.”
222/13 21.06.2013r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla wyboru beneficjentów ostatecznych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”, w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013
221/13 20.06.2013r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Mielnik
220/13 14.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia wzoru biletu opłaty targowej
219/13 10.06.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa i montaż altany drewnianej w miejscowości Wajków oraz 25 ław drewnianych do miejscowości Wilanowo” (znak sprawy: ZP-O.271.12.1.2013)
218/13 10.06.2013r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia fizycznej likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących własności Gminy Mielnik.
217/13 24.05.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Homoty
216/13 24.05.2013r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 27-31 maja 2013r.
215/13 20.05.2013r. w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki z pasa drogowego drogi gminnej Osłowo – Moszczona Królewska oraz z działki w Mielniku
214/13 16.05.2013r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 213/13 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 17-23 maja 2013r.
213/13 15.05.2013r. w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas nieobecności w dniach 17-23 maja 2013r.
212/13 14.05.2013r. w sprawie powołania komisji do oceny formalnej prac konkursowych złożonych w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów
211/13 9.05.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Wykonanie profilowania i zagęszczenia dróg w Gminie Mielnik w 2013r.” (znak sprawy: ZP-O.271.10.1.2013)
210/13 9.05.2013r. w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wycinki z pasa drogowego drogi gminnej Osłowo – Moszczona Królewska oraz z działki w Mielniku
209/13 8.05.2013r. w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone kołową koparko-ladowarką WB93R-5
208/13 29.04.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania remontu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Mielnik "
207/13 29.04.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w Mielnik”
206/13 29.04.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
205/13 25.04.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Moszczona Królewska, Tokary, Homoty, Niemirów, Pawłowicze, Radziwiłłówka, Mętna, Osłowo
204/13 24.04.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn "TRYLOGIA - Park Historyczny w Mielniku - etap I”
203/13 23.04.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2012r.
202/13 12.04.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Pełnienie funkcji specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”
201/13 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
200/13 21.03.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania zamiennej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej w Mielniku"
199/13 19.03.2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sutno
198/13 18.03.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Dostawa i montaż altany drewnianej oraz drewutni drewnianej w miejscowości Osłowo oraz drewnianego stołu z zadaszeniem w miejscowości Mielnik"
197/13 14.03.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności prowadzonej przez Gminę Mielnik oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych jednostek podległych Gminie Mielnik"
196/13 14.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012r.
195/13 01.03.2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Mielnik oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
194/13 25.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
193/13 21.02.2013r. w sprawie powołania komisji do dokonania obmiaru i wyceny drewna
192/13 20.02.2013r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
191/13 19.02.2013r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
190/13 18.02.2013r. w sprawie ustalenia ceny za usługę wywozu nieczystości płynnych
189/13 15.02.2013r. w sprawie powołania Sekretarza Organizacyjnego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-technicznej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów oraz złożonych prac konkursowych (znak sprawy: ZP-O.271.4.2.2013)
188/13 14.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
187/13 14.02.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania map do celów projektowych niezbędnych do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i zasilaniem na działkach położonych w Mielniku”
186/13 14.02.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów służbowych oraz sprzętu pływającego stanowiących własność Gminy Mielnik"
185/13 12.02.2013r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik
184/13 8.02.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"
183/13 8.02.2013r. w sprawie powołania zespołu roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 14 000 euro pod nazwą „Usługa wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku Ośrodka Wypoczynkowego u Floriana przy ulicy Bugowej 10 w Mielniku”
182/13 4.02.2013r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2013 roku
181/13 4.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Mielnik
180/13 31.01.2013r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
179/13 25.01.2013r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli w Urzędzie Gminy Mielnik oraz jednostkach organizacyjnych gminy na 2013 rok
178/13 24.01.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu"
177/13 24.01.2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową"
176/13 22.01.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
175/13 16.01.2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013 rok
174/13 10.01.2013r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówiena publicznego w kwocie nie przekraczającej 14 000 euro pod nazwą: Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla Urzędu Gminy Mielnik
173/13 10.01.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Mielnik treści projektów statutów sołectw.
172/13 10.01.2013r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
171/13 4.01.2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2013-08-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-01-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-01-04