Zarządzenia Wójta Gminy z 2017 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
218/17 21.12.2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej użyczonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki
217/17 19.12.2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy
216/17 12.12.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik w 2018 roku" oraz "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mielnik w 2018 roku"
215/17 07.12.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
214/17 30.11.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324, ,6241/2, obręb Mielnik"
213/17 23.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
212/17 16.11.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Remont nawierzchni dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach o numerach geodezyjnych: 5786, 5218, 5787/3, 5928, 6324, ,6241/2, obręb Mielnik„
211/17 14.11.2017 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2018 – 2032
210/17 14.11.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2018r.
209/17 14.11.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Budowa przedszkola gminnego w Mielniku"
208/17 08.11.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
207/17 23.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
206/17 09.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
205/17 29.09.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
204/17 21.09.2017 w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysa w Sołectwie Mętna
203/17 11.09.2017 o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
202/17 11.09.2017 o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2017 roku
201/17 11.09.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Mielnik wg wykonanych projektów - Homoty.
200/17 28.08.2017 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu koordynującego działania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem w Mielniku.
199/17 21.08.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
198/17 18.08.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60 roku życia w gminie Mielnik" w 2017 roku
197/17 18.08.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody „Grabowiec” w Mielniku"
196/17 16.08.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Remont dachu budynku przy ulicy Granicznej 1.
195/17 11.08.2017 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017r.
194/17 09.08.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
193/17 08.08.2017 w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
192/17 31.07.2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
191/17 25.07.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
190/17 21.07.2017 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Mielnik podczas urlopu wypoczynkowego w dniach od 24 lipca  do 4  sierpnia 2017 roku
189/17 11.07.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku
188/17 10.07.2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Remont dróg gminnych w Gminie Mielnik"
187/17 05.07.2017 w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
186/17 04.07.2017 w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynkach mieszkalnych podczas wichury w dniu 29 czerwca 2017 roku
185/17 30.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
184/17 30.06.2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
183/17 26.06.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
182/17 19.06.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntów kostką brukową działek należących do Gminy Mielnik.
181/17 7.06.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tokarach, gmina Mielnik”- oszalowanie ścian zewnętrznych
180/17 7.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik
179/17 26.05.2017 w sprawie powierzenia Panu Damianowi Michałowi Sypek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
178/17 19.05.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik
177/17 08.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
176/17 27.04.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
175/17 25.04.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2016r.
174/17 25.04.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
173/17 25.04.2017 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego Nissan Terrano
172/17 24.04.2017 w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Nissan Terrano
171/17 21.04.2017 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Homoty, Mętna, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Osłowo, Radziwiłłówka, Sutno, Tokary
170/17 21.04.2017 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
169/17 14.04.2017 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
168/17 13.04.2017 w sprawie wyboru uzupełniających do rady sołeckiej Sołectwa Wajków
167/17 07.04.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Wykonanie utwardzenia części terenu działek należących do Gminy Mielnik kostką brukową.
166/17 06.04.2017 w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku rębakiem BX 62R oraz zamiatarką ciągnioną PRONAR ZMC-2.0
165/17 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
164/17 29.03.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016r.
163/17 29.03.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
162/17 24.03.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej dla realizacji inwestycji "Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu"
161/17 22.03.2017 w sprawie likwidacji i zbycia składników majątku ruchomego Gminy Mielnik
160/17 22.03.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
159/17 22.03.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
158/17 22.03.2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
157/17 22.03.2017 w sprawie cofnięcia pełnomocnictw Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mielniku
156/17 22.03.2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
155/17 21.03.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: Usługa wykonania dokumentacji projektowej „Budowa przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – zmiana lokalizacji istniejącej przeprawy”
154/17 16.03.2017 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań oraz rozliczenia zamówień publicznych w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: „Zakup i dostawa kruszyw drogowych na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w Gminie Mielnik w roku 2017r” oraz „Budowa oświetlenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sutnie"
153/17 06.03.2017r. w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz materiałów
152/17 03.03.2017r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wajków
151/17 03.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Usługa wykonania profilowania dróg będących w zarządzie Gminy Mielnik w roku 2017"
150/17 23.02.2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mielnik
149/17 14.02.2017r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
148/17 03.02.2017r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Mielnik w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
147/17 03.02.2017r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie Gminy Mielnik
146/17 02.02.2017r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik w trybie bezprzetargowym
145/17 31.01.2017r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik na potrzeby budowy infrastruktury technicznej
144/17 31.01.2017r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
143/17 26.01.2017r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2017 roku
142/17 24.01.2017r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cieku wodnego Rubinek w Mielniku"
141/17 19.01.2017r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Mielnik na rok 2017
140/17 13.01.2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
139/17 11.01.2017r. w sprawie  planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Mielnik
138/17 11.01.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2017 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
137/17 11.01.2017r. w sprawie ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik 2017r.
136/17 11.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Mielnik w 2017 roku
135/17 10.01.2017r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego dla przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Mielniku

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2017-01-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-01-10