Zarządzenia Wójta Gminy z 2019 roku

Zbiór zarządzeń Wójta Gminy Mielnik w formie skorowidza - aby otworzyć dokument typu Lapx/Zipx (pliki dostępne w skorowidzu), pobierz bezpłatną przeglądarkę Aktów Prawnych XML (uwaga: powyższe strony zostaną otworzone w oddzielnych oknach lub kartach przeglądarki)

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MIELNIK VIII kadencji samorządu

numer: z dnia: dotyczy:
88/19 30.12.2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla Mielnickiego Malucha", trybu jego składania i realizacji
87/19 30.12.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku
86/19 23.12.2019 w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz wyposażenia stanowiącego mienie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, użytkowanego przez Wiejski Dom Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie oraz pozostałego wyposażenia będącego w ewidencji Gminy Mielnik
85/19 23.12.2019 w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów w tym pędnych (olej napędowy/etylina) znajdujących się w ewidencji urzędu gminy oraz sprzętu obrony cywilnej
84/19 20.12.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilenia budynków i obiektów administrowanych przez Gminę Mielnik w 2020 roku"
83/19 18.12.2019 w sprawie powołania komisji  rekrutacyjnej na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
82/19 17.12.2019 w sprawie umorzenia należności pieniężnych przysługujących Gminie Mielnik
81/19 16.12.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
80/19 13.12.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Mielnik w 2020 roku"
79/19 13.12.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Mielnik w 2020 r."
78/19 05.12.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100)"
77/19 02.12.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 15 listopada 2019 r. w  sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku
76/19 28.11.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Mielniku na czas nieokreślony
75/19 21.11.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
74/19 19.11.2019 w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
73/19 15.11.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, materiałów oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
72/19 15.11.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
71/19 15.11.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa budynku zaplecza sportowego stadionu w Mielniku wraz z budową zadaszenia"
70/19 14.11.2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2020r.
69/19 14.11.2019 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2020 – 2030
68/19 04.11.2019 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Królewskiej w Mielniku”
67/19 30.10.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mielnik
66/19 29.10.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
65/19 29.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
64/19 28.10.2019 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą „Wykonanie utwardzenia kostką brukową betonową deptaka do „Topoliny” w Mielniku”
63/19 28.10.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
62/19 17.10.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – etap III"
61/19 14.10.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
60/19 26.09.2019 w sprawie powołania składu Komisji do rozpatrzenia i oceny wniosków o przyznanie stypendium, nagrody, wyróżnienia za wyniki we współzawodnictwie sportowym złożonych w terminie do dnia 30 września 2019 roku
59/19 13.09.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Ścianka w Mielniku"
58/19 11.09.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
57/19 05.09.2019 w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r.
56/19 05.09.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
55/19 04.09.2019 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko  grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r.
54/19 26.08.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
53/19 26.08.2019 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
52/19 22.08.2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 r.
51/19 20.08.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 55 roku życia w Gminie Mielnik" w 2019 r.
50/19 25.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku"
49/19 25.07.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gminie Mielnik"
48/19 25.07.2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Mielnik do prowadzenia spraw Gminy Mielnik
47/19 19.07.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
46/19 04.07.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku
45/19 03.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Mielnik"
44/19 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
43/19 27.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 109615B - ulicy Białej w Mielniku"
42/19 21.06.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności
41/19 03.06.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności
40/19 30.05.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
39/19 10.05.2019 w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 r.
38/19 08.05.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Mielniku
37/19 26.04.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Mielnik za 2018r.
36/19 26.04.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
35/19 23.04.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego
34/19 18.04.2019 w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020" w 2019 roku
33/19 17.04.2019 w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 29/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
32/19 05.04.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże  oraz  Niemirów-Gnojno
31/19 29.03.2019 w sprawie wprowadzenia i pobierania opłat za przeprawy promowe na rzece Bug Mielnik-Zabuże  oraz  Niemirów-Gnojno
30/19 29.03.2019 w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Mielnik stosowanej przy obrocie wartościami pieniężnymi w związku z poborem opłat na promach rzecznych ,,Ziemia Mielnicka” w Mielniku i ,,Niemirów” w Niemirowie
29/19 29.03.2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
28/19 28.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Olchowicze i Kudelicze na terenie gminy Mielnik"
27/19 26.03.2019 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielnik w drodze przetargu nieograniczonego
26/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018r.
25/19 26.03.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
24/19 19.03.2019 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tokary i Homoty
23/19 19.03.2019 w sprawie zmian w składzie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
22/19 12.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193/17 w sprawie powołania Komisji d/s Realizacji i Monitoringu Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020
21/19 08.03.2019 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i  plakatów wszystkich komitetów wyborczych w  wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
20/19 05.03.2019 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mielnik
19/19 05.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem zestawów fotowoltaicznych oraz instalacji solarnej w obiektach stanowiących własność Gminy Mielnik"
18/19 27.02.2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mielnik
17/19 18.02.2019 w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Mielnik
16/19 18.02.2019 w sprawie powołania Zespołu Roboczego do  przeprowadzenia postępowania oraz rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30 000 euro pod nazwą „Usługa opracowania dokumentacji projektowych budowy linii energetycznych oświetlenia ulicznego oraz przebudowy odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Mielnik”
15/19 11.02.2019 w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku
14/19 06.02.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/19 Wójta Gminy Mielnik z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i  rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik
13/19 23.01.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 r. i przyjęcia regulaminu pracy tej komisji
12/19 23.01.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mielnik w 2019 roku
11/19 18.01.2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku, ul. Brzeska 132 do zastępowania dyrektora ww. szkoły w czasie jego nieobecności
10/19 17.01.2019 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mielnik
9/19 04.01.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Mielnik
8/19 03.01.2019 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-11-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-04