UCHWAŁA NR III/17/06

RADY GMINY MIELNK

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

     Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r., zm. Nr 167, poz. 1372, z 2003r Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143, z 2004r Nr 29 poz. 257, Nr 99 poz. 1001, Nr 152 poz. 1597, z 2005r. nr 23, poz. 186, nr 132, poz. 1110, nr 155, poz. 1298, nr 179, poz. 1485 z 2006r Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 ) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok, stanowiący załącznik uchwały.

§ 2. Wyknanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • III_17_06_zal.pdf (PDF, 67,92 KB) Podgląd załącznika

    GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. (Załącznik do uchwały Rady Gminy Mielnik Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006r.)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-29