XXII/127/17

Uchwała Nr XXII/127/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2017 r.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 zm. z 2015 r. poz. 397, 774, 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887, 1948) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z 2007 r.) oraz Uchwały Nr XXIX/216/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2014 roku o zmianie uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 1368), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);

3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława BPM w Niemirowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

4) Parafii Prawosławnej p.w. Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych);

5) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 35.000,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXII/127/17 (PDF, 102,61 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXII/127/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności w 2017 r.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-03-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-03-30