Dz.U.05.205.1692
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

(Dz. U. z dnia 19 października 2005 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej "rejestrem", podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

§ 2. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.

2. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:

 1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

 2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

 3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

 4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

 5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
 6) wskazanie okresu udostępniania danych;

 7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

 8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

 9) własnoręczny podpis albo weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bezpieczny podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

3. W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 3. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.

2. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

3. Podmiot prowadzący rejestr informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz o formacie, w którym dane są udostępniane.

§ 4. 1. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.

2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

§ 5. 1. Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, lub osoba przez niego upoważniona.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK
WZÓR
..................................................

(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie

        danych zgromadzonych w rejestrze)
..................................................
        (adres siedziby wnioskodawcy)
..................................................
           (Nr REGON wnioskodawcy)

          .....................................................

           (nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek)

WNIOSEK

o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

1. ............................................................

    (wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego

   realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie

   danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga

                 udostępnienia tych danych)

   ............................................................

2. ............................................................

     (określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane,

               które mają być udostępnione)

3. ............................................................

 (zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania)

   ............................................................

4. ............................................................

            (wskazanie okresu udostępnienia danych)

   ......................................... zobowiązuje się do

        (nazwa podmiotu)

   wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do

   realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt 1.

   ...................................... oświadcza, że spełnia

        (nazwa podmiotu)

   warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

   niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w

   rejestrze wskazanym w pkt 2.

        .......................................................

         (data, podpis, pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Prezes Rady Ministrów: M.Belka

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-09-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-04-24

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-04-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-04-24