Uchwała nr XXII/128/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2005 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2010

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 102, poz. 1055, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457) i art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, z 2005r. nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 175, poz. 1462, nr. 179, poz.1487, nr 180, poz. 1493); oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2002r. nr. 147, poz. 1231, nr 167, poz. 1372, z 2003r. nr 80, poz. 719, nr 122, poz. 1143, z 2004r. nr 29, poz. 257, nr 99, poz. 1001, nr 152, poz. 1597, z 2005r. nr 23, poz. 186, nr 132, poz. 1110, nr 155, poz. 1298, nr 179, poz. 1485) i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2010, stanowiącą załącznik uchwały.

§ 2. Częścią składową Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jest:

1. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH UCHWALANY COROCZNIE.

2. GMINNY PROGAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII UCHWALANY COROCZNIE.

§ 1. Koordynację realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 - 2010 powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XXII_128_05_zal.pdf (PDF, 2,43 MB) Podgląd załącznika

    Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2006–2010 - Załącznik do Uchwały Nr XXII/128/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2005 roku

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-21