Uchwała nr XXII/130/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 grudnia 2005 roku

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii stanowi element realizowanych przez Gminę Mielnik celów polityki społecznej ujętych w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-21

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-21