Uchwała Nr XIX/107/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.620 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-17/43/05 w sprawie zwiększenia dotacji na wybory do Sejmu i Senatu oraz pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.BB.3011-224/05 w sprawie zwiększenia dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

Dział 751 - rozdział 75108 § 2010 - 3.467 zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 2030 - 153 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.303.260zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Wprowadza się zminay w planie przychodów i rozchodów na 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

  1. Dochody ogółem: 11.851.482 zł;
  2. Wydatki ogółem: 13.848.639 zł;
  3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157 zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16