Uchwała Nr XIX/111/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do następującego tygodniowego wymiaru:

1) dyrektor szkoły liczącej:

 - do 6 oddziałów  - 10 godzin,
 - 7 - 9 oddziałów  - 8 godzin,
 - powyżej 9 oddziałów  - 5 godzin;

2) wicedyrektor szkoły liczącej :

 - do 6 oddziałów  - 14 godzin,
 - 7 - 9 oddziałów  - 12 godzin,
 - powyżej 9 oddziałów  - 10 godzin.

      2. Organ prowadzący w stosunku do dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły w stosunku do wicedyrektora szkoły, może:

1) przydzielić godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 5 godzin tygodniowo;

2) udzielić zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

      3. Wymiar zajęć ustalony w ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 2. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów i logopedów pracujących bezpośrednio z uczniami - na 22 godziny tygodniowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-08-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-20