Uchwała Nr XVIII/98/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 11.039 zł:

Dział 852 - rozdział 85214 § 2030 - 6.710 zł,

Dział 854 - rozdział 85415 § 2030 - 4.329 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 668.925 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 369 zł,

Dział 754 - rozdział 75412 § 4440 - 248 zł,

Dział 801 - rozdział 80104 § 4440 - 121 zł.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

dochody ogółem: 11.847.250 zł,

wydatki ogółem: 12.544.767 zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 697.517 zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-05-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16