Uchwała Nr XVIII/99/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 maja 2005 r.

 

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Mielnik uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierza się Wójtowi Gminy Mielnik upoważnienie do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/122/98 Rady Gminy w Mielniku z dnia 24 kwietnia 1998 roku w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-05-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-22