Uchwała Nr XVII/90/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2005 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik.

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mielnik, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XVII_90_05_zal.pdf (PDF, 45,59 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Uchwały Nr XVII/90/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2005 r. (REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-22

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-22

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-22