Uchwała Nr XVII/91/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 10.004 zł:

Dział 801 - rozdział 80101 § 2033 - 10.004 zł.

Dotacja celowa z funduszy PAOW na wyposażenie świetlicy Zespołu Szkół w Mielniku. Zadanie zostało wykonane i opłacone ze środków własnych Gminy w roku 2004.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.004 zł:

Dział 801 - rozdział 80113 § 4210 - 40.004 zł.

Dział 851 - rozdział 85195 § 4300 - 10.000 zł.

Zwiększenie w dziale 800 przeznacza się na zakup paliwa do autobusu szkolnego, w dziale 851 na usługi medyczne lekarzy specjalistów świadczone mieszkańcom gminy.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

  1. dochody ogółem: 11.836.211 zł;
  2. wydatki ogółem: 11.876.211 zł;
  3. deficyt budżetowy w kwocie 40.000 zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-03-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16