Uchwała Nr XVI/87/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 18 lutego 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 109, 110, 112, 115, 116, 117a, 118, 122, 124 i 128 ust. 2 i art. 134, ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

 1. dochody budżetu gminy w wysokości 11.826.207 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 2. wydatki budżetu gminy w wysokości 11.826.207 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 339.477 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 118.000 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2005 r. w wysokości - 2.930.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 938.008 zł w związku z realizacją wspólnych zadań inwestycyjnych w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w kwocie 14.589 zł i wydatków w kwocie 18.400 zł na I kwartał 2005 r. oraz plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 61.060 i wydatków w kwocie 58.560 zł na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości 545.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 30.200 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 11. Dochody w kwocie 37.000 zł pochodzące z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu;
 2. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli w prowadzącym obsługę rachunku budżetu gminy;
 3. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację);
 4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

 • XVI_87_05_zal01.pdf (PDF, 38,27 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Plan dochodów budżetu gminy na 2005 rok)

 • XVI_87_05_zal02.pdf (PDF, 52,91 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Plan wydatków budżetu gminy na 2005 r.)

 • XVI_87_05_zal03.pdf (PDF, 27,82 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2005)

 • XVI_87_05_zal04.pdf (PDF, 20,3 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Plan przychodów i rozchodów na 2005 r.)

 • XVI_87_05_zal05.pdf (PDF, 23,13 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne)

 • XVI_87_05_zal06.pdf (PDF, 32,34 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.)

 • XVI_87_05_zal07.pdf (PDF, 21 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Przychody i wydatki środków specjalnych na I kwartał 2005 r., Plan rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na okres od 01 kwietnia do 31 grudnia 2005r.)

 • XVI_87_05_zal08.pdf (PDF, 17,35 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2005 r.)

 • XVI_87_05_zal09.pdf (PDF, 22,04 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Zestawienie planowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.)

 • XVI_87_05_zal10.pdf (PDF, 24,2 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/87/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2005 r. (Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-02-18

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16