Uchwała Nr XXI/124/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 9 grudnia 2005 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 75, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się:

 1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (druk DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (druk IN- 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wzór danych o nieruchomościach (druk ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (druk ZN-1/B) stanowiący załacznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Wzór deklaracji na podatek rolny (druk DR - 1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 6. Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (druk IR - 1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 7. Wzór danych o nieruchomościach rolnych (druk ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 8. Wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (druk ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
 9. Wzór deklaracji na podatek leśny (druk DL - 1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
 10. Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (druk IL - 1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
 11. Wzór danych o nieruchomościach leśnych (druk ZL -1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.
 12. Wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym (druk ZL - 1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/12/02 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek rolny i podatek leśny i informacji w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk


[1] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączniki do treści

 • 01-DN-01.pdf (PDF, 64,91 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór deklaracji na podatek od nieruchomości: druk DN-1)

 • 02-IN-01.pdf (PDF, 55,45 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości: druk IN-1)

 • 03-ZN-1A.pdf (PDF, 34,06 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór danych o nieruchomościach: druk ZN-1/A)

 • 04-ZN-1B.pdf (PDF, 53 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości: druk ZN-1/B)

 • 05-DR-01.pdf (PDF, 83,03 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór deklaracji na podatek rolny: druk DR–1)

 • 06-IR-01.pdf (PDF, 59,94 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór informacji w sprawie podatku rolnego: druk IR–1)

 • 07-ZR-1A.pdf (PDF, 33,48 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór danych o nieruchomościach rolnych: druk ZR-1/A)

 • 08-ZR-1B.pdf (PDF, 43,32 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym: druk ZR-1/B)

 • 09-DL-01.pdf (PDF, 48,6 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór deklaracji na podatek leśny: druk DL–1)

 • 10-IL-01.pdf (PDF, 44,16 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór informacji w sprawie podatku leśnego: druk IL–1)

 • 11-ZL-1A.pdf (PDF, 33,55 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór danych o nieruchomościach leśnych: druk ZL-1/A)

 • 12-ZL-1B.pdf (PDF, 35,72 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/124/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 9 grudnia 2005 r. (wzór danych o zwolnieniach w podatku leśnym: druk ZL–1/B)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-12-09

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-17

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-17