Uchwała Nr XX/115/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 września 2005 r.

 

o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203); art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273 poz. 2703) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/77/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 154, poz. 2044) § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3 ust. 2" Wydatki na świadczenia związane z opłacaniem dożywiania dla dzieci w szkołach nie podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 300 % dochodu, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje od dnia 1 września 2005 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-09-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-20