Uchwała Nr XX/116/05

Rady Gminy Mielnik

z dnia 15 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 31.445 zł:

dział 751 - rozdział 75107 § 2010 - 5.075 zł,

dział 758 - rozdział 75814 § 0920 - 26.370 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 31.445 zł.

dział 751 - rozdział 75107 § 4010 - 3.200 zł,

dział 751 - rozdział 75107 § 4110 - 555 zł,

dział 751 - rozdział 75107 § 4120 - 79 zł,

dział 751 - rozdział 75107 § 4210 - 841 zł,

dział 751 - rozdział 75107 § 4410 - 400 zł,

dział 756 - rozdział 75647 § 4210 - 6.370 zł,

dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - 20.000 zł.

§ 3. Zmian w planie dochodów dokonano na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-5-12/05, Nr DBŁ.3101-5-13/43/05 i Nr DBŁ.3101-5-16/43-05 w sprawie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmian w planie wydatków dokonano na następujące zadania:

 1. w dziale 751 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. w dziale 756 na zakup programów komputerowych do księgowości podatkowej w systemie Windows;
 3. w dziale 852 dożywianie uczniów.

§ 4. Dokonuje się korekty w wykazie zadań inwestycyjnych na 2005 r. w poz. 20 oraz zmiany w poz. 3, zgodnie z złącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

 1. dochody ogółem: 11.882.927 zł;
 2. wydatki ogółem: 13.880.084 zł;
 3. deficyt budżetowy w kwocie 1.997.157zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

 • XX_116_05_zal1.pdf (PDF, 33,22 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XX/116/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 września 2005 r. (WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005R.)

 • XX_116_05_zal2.pdf (PDF, 23,41 KB) Podgląd załącznika

  Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XX/116/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 września 2005 r. (LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2005-09-15

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-02-16

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-02-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-02-16