Uchwała Nr XXVII/155/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 września 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr17, poz.128) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz.708)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 47.913zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6260 - 35.000zł

Dział 700 - rozdział 70005 § 0970 - 5.000zł

Dział 852 - rozdział 85213 § 2010 - 500zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 2030 - 7.413zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 47.913zł

Dział 754 - rozdział 75412 § 6060 - 40.000zł

Dział 852 - rozdział 85213 § 41300 - 500zł

Dział 852 - rozdział 85295 § 3110 - 7.413zł

Zmian dokonano na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.JK.3011-236/06 i Nr FB.II.JK.3011-290/06 w sprawie zwiększenia dotacji na dożywianie zgodnie z programem "pomoc państwa w zakresie dozywiania" oraz zwiększenia dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody w dziale 600 pochodzą z dotacji Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi we wsi Pawłowicze, która została wykonana i opłacona ze środków własnych w roku ubiegłym.

§ 2. Dokonać przeniesień na kwotę 491.237zł zgodnie z załacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmany w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 11.311.382zł

2) Wydatki ogółem: 14.825.989zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-25