Uchwała nr XXV/152/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii o propozycji planu Aglomeracji Mielnik w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

    Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 144; z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019, zm. Nr 267, poz. 2255) i § 4, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie zweryfikowaną przez Wojewodę Podlaskiego propozycję planu Aglomeracji Mielnik w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26