Uchwała Nr XXVI/153/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 6 lipca 2006r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203) oraz art.188 ust.1, pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.000zł

Dział 758 - rozdział 75814 § 0920 - 50.000zł

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000zł

Dział 926 - rozdział 92695 § 2630 - 50.000zł

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 220.398zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6050 - 157.416zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6260 - 40.000zł

Dział 851 - rozdział 85154 § 2320 - 3.420zł

Dział 900 - rozdział 90095 § 6050 - 19.562zł

Zwiększyć plan wydatków o kwotę - 220.398zł

Dział 600 - rozdział 60016 § 6050 - 40.000zł

Dział 600 - rozdział 60095 § 2710 - 1.000zł

Dział 750 - rozdział 75023 § 6060 - 9.760zł

Dział 754 - rozdział 75495 § 6300 - 10.000zł

Dział 801 - rozdział 80101 § 4270 - 150.218zł

Dział 851 - rozdział 85154 § 6620 - 3.420zł

Dział 921 - rozdział 92195 § 4300 - 6.000zł

Dochody uzyskane z lokat środków pieniężnych przeznacza się na dotację w dziale - Kultura fizyczna i sport.

Przeniesienia wynikają ze zmiany rodzaju wydatku, pozostałości planu z zakończonych inwestycji, a także zmiany zakresu inwestycji. Środki przeznacza się na: zakup agregatu prądotwórczego, prace remontowe w Zespole Szkół w Mielniku (remont drogi dojazdowej i placu, ogrodzenie placu szkolnego, remonty w klasach), wykonanie schodów na Górę Zamkową, pomoc finansową dla Gminy Milejczyce na zakup wozu strażackiego, który spłonął podczas akcji gaszenia pożaru lasu oraz pomoc dla gminy Nawojowa na likwidację szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 11.263.215zł

2) Wydatki ogółem: 14.777.822zł

3) Deficyt budżetowy w kwocie 3.514.607zł pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-07-06

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-07-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-07-10