Uchwała Nr XXV/145/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

w sprawie podziału gminy Mielnik na obwody głosowania

    Na podstawie art. 30 ust. 2-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz 1547, zm. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Mielnik na następujące obwody głosowania oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych wg załącznika do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mielnik.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 143/98 Zarządu Gminy Mielnik w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów w dniu 11 października 1998r.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26