UCHWAŁA NR III/18/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi

     Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071; z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz.1692; z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, 1524) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Mielnik uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-29