UCHWAŁA NR XXVII/161/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19.09.2006r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 37, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnymi 6387, położonej w Mielniku, stanowiącej własność gminy Mielnik na cele działalności sakralnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-25