Uchwała nr XXV/148/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006r.

 

w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo- Krajobrazowego „Głogi”

Na podstawie art. 44, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo- krajobrazowy pod nazwą „Głogi” położony w gminie Mielnik, woj. podlaskie o powierzchni 56,09 ha.

§ 2. Zespół przyrodniczo- krajobrazowy ustanawia się w celu ochrony fragmentu krawędzi przełomowej doliny Bugu, charakteryzującej się bogatą rzeźbą terenu, rzadką roślinnością kserotermiczną i wysokimi walorami krajobrazowymi.

§ 3. W skład zespłu wchodzą tereny leśne i polne obrębu miejscowości Mielnik, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 5196/40, 5196/50, 5196/51 i 5196/60, stanowiące własność gminy Mielnik.

§ 4. Na terenie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego zakazuje się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

7) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

8) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospdodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

9) umieszczania tablic reklamowych.

§ 5. Zakazy, o których mowa w § 4, nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/132/94 Rady Gminy w Mielniku z dnia 26 maja 1994 roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26