Uchwała nr XXV/150/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 czerwca 2006 roku

 

w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 175 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1475) w związku z § 2 pkt.2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 61, poz. 708, z 2001r. Nr 34, poz. 393 ; z 2002r. Nr 210, poz. 1785 z 2004r. Nr 47 poz. 447 oraz z 2005r. Nr 146 poz. 1222 ) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku

1) Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie 730 zł

2) Wartość jednego punktu w wysokosci 6 zł.

§ 2. Tabele miesięcznych stawek wynagrodzeń stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/71/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 07 czerwca 2004 r.w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia wartości jednego punktu w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielniku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XXV_150_06_zal.pdf (PDF, 13,63 KB) Podgląd załącznika

    Tabela punktowych i kwotowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania (Załącznik do Uchwały Nr XXV/150/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 czerwca 2006 roku)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-06-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-06-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-06-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-06-26