Uchwała nr XXVII/157/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 września 2006 r.

 

w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących rachunek dochodów własnych, ustalenia źródła dochodów oraz ich przeznaczenia

     Na podstawie art. 22, ust. 1, 3 - 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez gminne jednostki budżetowe wymienione w załaczniku do uchwały, rachunku dochodów własnych.

§ 2. Na rachunku, o którym mowa w §1 gromadzone mogą być dochody pochodzące z następujących źródeł:

1) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;

2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej;

4) z wpłat na dożywianie;

5) z wynajmu pomieszczeń;

6) z opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji, zaświadczeń itp.;

7) z prowizji z tytułu rozprowadzania podręczników szkolnych i za ubezpieczanie uczniów.

§ 3. Dochody własne jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczone na:

1) sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułu wymienionego w § 2 pkt 1;

2) cele wskazane przez darczyńcę;

3) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów wymienionych w § 2 pkt 3;

4) na organizowanie dożywiania uczniów oraz zakup środków, sprzętu czy urządzeń niezbędnych do pracy stołówki;

5) na zakup pomocy, sprzętu i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki;

6) związane z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 4. Dochody własne wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczane na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 5. Sporządza się roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych.

§ 6. Środki finansowe na rachunku dochodów własnych gromadzi i nimi dysponuje kierownik jednostki, której przypisany jest ten rachunek.

§ 7. Obsługę finansowo-księgową rachunku dochodów własnych zapewnia księgowość Zespołu Szkół w Mielniku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XVI/88/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 18.02.2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

  • XXVII_157_06_zal1.pdf (PDF, 26,12 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006 r. (WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH TWORZĄCYCH RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-25