UCHWAŁA NR II/9/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 r.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 143, poz. 1199, Nr 191, poz. 1412) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się na terenie gminy Mielnik średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. (M. P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1 q do kwoty 20,00 zł za 1 q, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2007 r. na obszarze gminy Mielnik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-11