UCHWAŁA NR II/7/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 7 grudnia 2006 roku

 

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 21 ust. 1 usatwy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 43 ust. 3 statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1319, zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045; z 2006r. Nr 25, poz. 336) Rada Gminy Mielnik uchwala, co nastepuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Mielnik

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Terebun,

Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich Marek Patkowski,

Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Witold Terebun,

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Jan Weremijewicz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-07

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-11

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-11

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-11