Uchwała Nr XXVII/156/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 września 2006r.

 

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

     Na podstawie art.53 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 166, poz.1203, z 2005r. Dz U.Nr 172, poz.1441; z 2006r. Dz.U.Nr17, poz.128) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Projekt budżetu przygotowuje Wójt Gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Projekt budżetu powinien być opracowany na podstawie :

- istniejącego stanu organizacyjnego, cen, stawek podatkowych, taryf, wynagrodzeń poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego,

- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w roku poprzedzającym rok budżetowy,

- przewidywanego na rok budżetowy poziomu inflacji i przewidywanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń.

§ 2

1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej gminy:

- kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów Urzędu Gminy zobowiązani są do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych w zakresie swojej właściwości i przekazania ich Skarbnikowi Gminy w terminie do 15 października,

- komisje rady gminy, radni, przedstawiciele sołectw mają prawo składać do Wójta Gminy wnioski dotyczące budżetu roku przyszłego w terminie do dnia 15 października,

- podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku składają oferty na realizację zadań w terminie do dnia 15 października

2. Materiały planistyczne składane przez jednostki organizacyjne powinny zawierać:

1) w zakresie jednostek budżetowych:

- wielkość planowanych dochodów w układzie: dział , rozdział paragraf,

- wielkość niezbędnych do prowadzenia działalności wydatków bieżących i inwestycyjnych w układzie dział, rozdział, paragrafy,

2) w zakresie zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych, instytucji kultury i funduszy celowych:

- wielkość planowanych przychodów- dochodów,

- wielkość kosztów działalności - wydatków,

- wielkość dotacji planowanej z budżetu gminy, tam gdzie przepisy prawa to dopuszczają,

- stan środków obrotowych na początek i na koniec roku.

3. Materiały o których mowa w ust.1 powinny zawierać objaśnienie i uzasadnienie przyjętych kwot.

§ 3

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, obliczonej szacunkowo kwoty dochodów własnych gminy jak również informacji o planowanej dotacji i subwencji z budżetu państwa - Skarbnik Gminy opracowuje do projektu budżetu zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz dotacji dla instytucji kultury.

§ 4

1. Na podstawie przedłożonych przez Skarbnika materiałów Wójt Gminy opracowuje:

- projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami,

- objaśnienia do projektu uchwały

- informacje o stanie mienia komunalnego.

2. Opracowany projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt Gminy przekazuje:

- Radzie Gminy

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

§ 5

I. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

 1. zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na dochody własne, dotacje celowe i subwencje według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 2. zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,
 3. dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 4. plan przychodów i rozchodów,
 5. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 6. wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku planowym i środków na ich realizację,
 7. plan dochodów własnych jednostek budżetowych,
 8. przychody i wydatki zakładów budżetowych i kwoty dotacji przyznanych z budżetu
 9. wykaz dotacji dla gminnych instytucji kultury,
 10. wykaz dotacji na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
 11. plan przychodów i wydatków funduszy celowych
 12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
 13. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
 14. prognoza kwoty długu
 15. upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągnięcia długu, spłat zobowiązań gminy oraz limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań.

II. Projekt uchwały budżetowej może również określać:

 1. postanowienia w sprawie zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy,
 2. rezerwę ogólną i rezerwy celowe,
 3. upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków,
 4. inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

§ 6

Informacja o stanie mienia komunalnego winna zawierać:

1) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,

3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,

5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady Gminy,

2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej.

3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest wskazać źródło jego sfinansowania.

4. Opinie Komisji przedstawiane są komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Wójtowi Gminy.

§ 8

1. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w terminie 7 dni przedkłada Radzie Gminy skorygowany projekt budżetu.

2. Nie uwzględnione w projekcie budżetu wnioski oraz wprowadzone autopoprawki Wójta Gminy wymagają uzasadnienia.

§ 9

Porządek sesji budżetowej powinien zawierać:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3) przedstawienie opinii Komisji stałych, Rady Gminy i wnioski radnych

4) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków Komisji,

5) dyskusję,

6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Wójta Gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Traci moc uchwała Rady Gminy w Mielniku Nr XVI/78/2000 z dnia 31 października2000r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-25