UCHWAŁA NR XXVII/159/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 września 2006 r.

 

w sprawie utworzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Utworzyć związek międzygminny o nazwie Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wspólnie z innymi gminami:

1) Miasto Bielsk Podlaski;

2) Gmina Bielsk Podlaski;

3) Gmina Boćki;

4) Miasto Brańsk;

5) Gmina Brańsk;

6) Gmina Orla;

7) Gmina Rudka;

8) Gmina Wyszki;

9) Miasto Hajnówka;

10) Gmina Kleszczele;

11) Gmina Białowieża;

12) Gmina Czeremcha;

13) Gmina Czyże;

14) Gmina Dubicze Cerkiewne;

15) Gmina Hajnówka;

16) Gmina Narew;

17) Gmina Narewka;

18) Miasto Siemiatycze;

19) Gmina Drohiczyn;

20) Gmina Dziadkowice;

21) Gmina Grodzisk;

22) Gmina Milejczyce;

23) Gmina Nurzec Stacja;

24) Gmina Perlejewo;

25) Gmina Siemiatycze.

§ 2. Celem tworzonego związku międzygminnego będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych przekazanych przez tworzące go gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/103/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-20