UCHWAŁA NR III/15/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, członków rad sołeckich na terenie gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337) oraz §12 ust.1 statutów sołectw nadanych uchwałą Nr X/57/04 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 704) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zarządza się przeprowadzenie na terenie gminy Mielnik wyborów sołtysów i rad sołeckich.

      2. Wybory zostaną przeprowadzone w terminie 15 stycznia - 5 luty 2007.

      3. Harmonogram zebrań wiejskich stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-29