UCHWAŁA NR III/16/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik oraz upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach prawa pracy wobec Wójta.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337) oraz art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005r Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006r Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 179, poz. 1218) przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223; z 2006r. Nr 39, poz. 272) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się Wójtowi Gminy następujące wynagrodzenie:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 

 4 300,00 zł,

2) dodatek funkcyjny w wysokości 

 1 425,00 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 

 1 717,50 zł,

4) dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami 

  860,00 zł.

      2. Dniem rozpoczęcia świadczenia pracy jest dzień 7 grudnia 2006r.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Mielnik do dokonywania wobec Wójta Gminy czynności z zakresu prawa pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-12-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-12-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-12-29