Uchwała Nr XXIII/134/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 16 marca 2006r.

 

w sprawie budżetu gminy na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 165 ust.1, art.168, art. 173, art.174, art.175, art.176, art.184, art. 188 i 195 ustawy dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr249, poz.2104, zm. Nr 169, poz.1420) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się:

 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 11.128.456zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 14.643.063zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 431.495zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie: 3.514.607zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie - 140.000zł

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się, limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2006r. w wysokości - 5.201.161zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się wydatki w kwocie 763.420zł w związku z realizacją wspólnych zadań w ramach umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 87.318zł i wydatków w kwocie 93.490zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie 1.175.600zł w tym dotacja z budżetu 372.400zł oraz plan wydatków w kwocie 1.173.600zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się:

 1. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 587.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 2. Dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim" w kwocie 40.943zł.

§ 10. Ustala się dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160.000zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.500zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 14.200zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody budżetu w kwocie 39.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
 2. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli w prowadzącym obsługę rachunku budżetu gminy.
 3. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów) i załączniku Nr 6 (Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację).
 4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000zł.
 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2007) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2007r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje od 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-03-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-03-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-28