Uchwała nr XXIII/137/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 16 marca 2006 r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mielnik

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 4, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielnik stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVII/88/97 Rady Gminy Mielnik z dnia 24.03.1997r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-03-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-03-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-20