Uchwała nr XXIII/139/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 16 marca 2006 roku

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 oraz Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 , nr167,poz. 1759, z 2005r. nr 102, poz. 1055, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz.1457 ) i art. 5 ust.2 oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005roku o ustanowieniu programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz.U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Podnosi się kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1pkt 2 ustawy o pomocy społecznej do 300% , na wydatki związane z opłacaniem dożywiania dla dzieci do 7 roku życia i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 2. Gmina odstępuje w całości od żądania zwrotu poniesionych wydatków od rodzin wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3. Świadczenia w formie dożywiania mogą być przyznawane na wniosek rodziców , opiekunów dziecka lub ucznia , dyrektora szkoły , pracownika socjalnego lub innej osoby posiadającej informację o głodnym dziecku lub uczniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-03-16

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-03-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-03-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-03-20