Uchwała Nr XXIV/140/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2006r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 zm. Nr 169, poz.1420) po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-04-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-04-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-04-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-04-12