Uchwała Nr XXIV/142/06

Rady Gminy Mielnik

z dnia 11 kwietnia 2006r.

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

  1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze obejmuje dochody i wydatki w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.
  2. Informacja składa się z trzech części:

1) Zestawienia dochodów, które obejmuje:

a) plan po zmianach,

b) wykonanie na dzień 30 czerwca,

c) procent wykonania planu

2) Zestawienia wydatków, które obejmuje:

a) plan po zmianach,

b) wykonanie na dzień 30 czerwca,

c) procent wykonania planu

3) Części opisowej

§ 2

Informację o przebiegu realizacji planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury zawiera:

1. Zestawienie dochodów obejmujących:

a) plan po zmianach

b) wykonanie na dzień 30 czerwca

c)procent wykonania planu

2. Zestawienie wydatków, obejmujących

a)plan po zmianach

b)wykonanie na dzień 30 czerwca

c)procent wykonania planu

3.Część opisową, uwzględniającą stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 3

Informacja z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy przedkładana jest w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym wraz z częścią opisową

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VIII/37/99 Rady Gminy w Mielniku z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-04-11

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-04-12

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-04-12

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-04-12