UCHWAŁA NR XXVII/160/06

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 19 września 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

     Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się statut Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/104/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Jaroszuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Jaroszuk

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2006-09-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2006-09-20

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2006-09-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2006-09-20